logo

Informacja i rejestracja

(+48) 071 340 00 21

ul. Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław

Czynne: Pn-Pt od 8:00 do 16:00

Polityka Prywatności

Wromedica I. Bielicka, A. Strzałkowska S. C.

 1. Wprowadzenie.

Niniejszy dokument stanowi informację o ochronie danych osobowych, opisującą w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe pozyskane w trakcie bezpośredniego kontaktu z Państwem, podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej lub naszych kont w mediach społecznościowych.

Zastosowaną w tym dokumencie terminologię należy rozumieć zgodnie z pojęciami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej jako „RODO”).

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Wromedica I. Bielicka, A. Strzałkowska S.C. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, NIP: 8961530938, REGON: 021905489 (dalej jako „Spółka Cywilna”), którzy współadministrują danymi osobowymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania.

Wspólnikami Spółki Cywilnej są:

 • Irena Bielicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Irena Bielicka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8981439017, REGON: 930184945;
 • Alicja Strzałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alicja Strzałkowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8961579790, REGON: 380799448;

zwani dalej „Współadministratorami”.

 1. Wspólne uzgodnienia Współadministratorów.

Współadministratorzy wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy. Zasady współpracy pomiędzy Współadministratorami w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, zostały ustalone w zawartej pomiędzy nimi umowie w sprawie współadministrowania danymi.

Niezależnie od uzgodnień pomiędzy Współadmnistratorami mogą Państwo wykonywać przysługujące Państwu prawa wynikające z RODO wobec każdego z Współadministratorów.

Zgodnie z postanowieniami zawartej przez Współadministratorów umowy, każdy ze Współadministratorów jest w równym stopniu wobec Państwa odpowiedzialny za:

 • wykonanie obowiązku informacyjnego;
 • odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw.

Informujemy również, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jako Współadministratorzy dokładamy należytej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny. W tym celu zapewniamy, aby Państwa dane osobowe:

 • były pozyskiwane w jasno określonych celach, i jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane;
 • były przetwarzane wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;
 • dbamy o ich aktualność i poprawność i niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski;
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające wydłużenie okresu ich przechowywania;
 • prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, jest przez nas realizowane w odpowiedni sposób.

Realizacja powyższych założeń jest możliwa przez stosowne przez nas zabezpieczenia organizacyjno-techniczne służące do ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Jak gromadzimy Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe są co do zasady przez nas gromadzone, gdy nam je Państwo udostępnią podczas bezpośrednich kontaktów, jak również za pośrednictwem środków służących do porozumiewania się na odległość, w tym środków służących do komunikacji elektronicznej. Dla przykładu ma to miejsce, gdy kierują Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub wiadomości e-mail, zawierają Państwo z nami umowy lub przekazują nam Państwo dokumenty niezbędne w celu realizacji przez nas świadczeń związanych z prowadzoną przez nas działalnością, przedkładają nam Państwo dokumenty w celach rekrutacyjnych.

Gromadzenie części Państwa danych osobowych odbywa się automatycznie podczas odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookies. Informacje na temat naszej polityki Cookiem znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszego dokumentu.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Państwa danych.

Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora Państwa danych osobowych informacji, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania informacji co do:

 1. celów przetwarzania;
 2. kategorii odnośnych danych osobowych;
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 5. prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 8. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa;
 9. w razie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Państwa prawo do dostępu do swoich danych osobowych obejmuje dostarczenie Państwu przez administratora kopii Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem, że za każdą kolejną kopię administrator Państwa danych osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych oraz, że pozyskanie przez Państwa kopii nie będzie miało niekorzystnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

 1. Prawo do sprostowania danych.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Po sprostowaniu Państwa danych osobowych zgodnie z Państwa żądaniem, administrator poinformuje o tym wszystkich odbiorców tych danych, którym te dane ujawniono, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa żądanie również Państwo zostaną poinformowani o dokonanym sprostowaniu.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Mają Państwo prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli Państwa dane osobowe zostały upublicznione, administrator ma obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających Państwa dane osobowe o fakcie, że złożyli Państwo żądanie o usunięcie przez tych administratorów wszelkich łącz do Państwa danych, kopii danych lub ich replikacji (powieleń).

Państwa żądanie zostanie zrealizowane przez administratora niezwłocznie, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:

 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 3. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),
 4. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 5. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Po usunięciu Państwa danych osobowych zgodnie z Państwa żądaniem, administrator poinformuje o tym wszystkich odbiorców tych danych, którym te dane ujawniono, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa żądanie również Państwo zostaną poinformowani o dokonanym usunięciu danych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu osoby.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone w jednym z wskazanych powyżej przypadków, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania uzyskają Państwo od administratora stosowną informację.

O ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Państwa żądaniem, administrator poinformuje wszystkich odbiorców tych danych, którym te dane ujawniono, chyba że okaże się niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 1. Prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz maja Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonanie prawa, o którym mowa powyżej, pozostaje bez uszczerbku dla realizacji prawa do usunięcia danych. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 1. Prawo do sprzeciwu.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, Państwa praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli w/w decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, o których mowa w pkt a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 1. Prawo do wycofania zgody.

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie odbywało się na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku Polski, właściwym organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

 1. Ochrona praw nieletnich.

Jako administrator danych osobowych jesteśmy świadomi, że przetwarzanie danych osób poniżej 16 roku życia jest zgodne z prawem tylko, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad nią oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody

W razie konieczności przetwarzania danych osobowych osób, które nie ukończyły 16 lat, jako administrator danych osobowych uwzględniając dostępną technologię, podejmujemy rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

 1. Dane kontaktowe.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu lub chęci skorzystania z jakichkolwiek praw prosimy o kontakt pod adresem biuro@wromedica.pl lub kontakt korespondencyjny pod następującym adresem Wromedica I. Bielicka, A. Strzałkowska S.C., ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław.

 1. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
 2. Informacje ogólne.

Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony, zbieramy dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie (tzw. log serwera). Gdy wywołujecie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej, należą do nich m.in. nasza odwiedzana strona internetowa, data i godzina dostępu, ilość wysłanych danych w bajtach, źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę, używana przeglądarka internetowa, używany system operacyjny.

 1. Media społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej lub fanpageach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like”, „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od Państwa ustawień odnoszących się do prywatności, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Państwa profil). Za pomocą tych wtyczek mogą Państwo jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się Państwo znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli zainstalują Państwo odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na Państwa urządzenie końcowe i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli aktywowali Państwo używanie wtyczki, wówczas przetwarzamy następujące dane i przekazujemy je do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).

Na naszej stronie internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo stronę internetową. Możliwe może być również komunikowanie się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się do serwisu Facebook), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach.

Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

 1. Pliki cookie.

Pliki „cookie” (nazywane również ciasteczkami) to małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie podczas, gdy odwiedzają Państwo różne strony w Internecie. Mają one na celu ułatwić poruszanie się po stronie, gdyż rozpoznają urządzenie użytkownika i dopasowują treść do indywidualnych preferencji. Wyłączenie „cookies” może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji lub błędne działanie strony.

Nasza strona wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookie”:

 1. Pliki sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania lub zamknięcia przeglądarki. Używane są m.in. przy logowaniu do serwisu.
 2. Pliki stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Służą do zapamiętywania wszelkiego rodzaju ustawień i opcji wybranych przez Użytkownika.
 3. Pliki do analiz – ten rodzaj plików służy do zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z naszego serwisu, co umożliwia nam poprawianie funkcjonalności i struktury.

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies sesyjnych, stałych oraz do analiz umieszczonych na naszej stronie w celach zapewnienia funkcjonowania strony, dostosowania strony internetowej do Państwa preferencji oraz celach analitycznych, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Państwa danych.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub też blokowanie plików „cookie”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików „cookie” może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych opcji w serwisie.

Mogą Państwo również skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez nas lub naszych partnerów danych zawartych w plikach cookies. Realizacja tych uprawnień może nastąpić na dane kontaktowe wskazane w sekcji Dane kontaktowe.

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie, takie jak podstrony, które Państwo wyświetlają, czas, jaki spędzają Państwo w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania strony oraz umożliwienia analizy aktywności na naszej internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować ją do Państwa potrzeb. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako „Google”) (więcej w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl), dotyczące usługi Google Analytics.

Google przetwarza Państwa dane zebrane przy pomocy usługi Google Analytics jako nasz podmiot przetwarzający, a więc to my decydujemy o celach przetwarzania Państwa danych przez Google w związku z wykorzystywaniem usługi Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane serwerowi Google w USA i tam też są przechowywane. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Zapisywanie plików cookie mogą Państwo zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne.

Ponadto mogą Państwo zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Korzystanie z usług Google, która posiada siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej, powoduje dokonywanie transferu Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednocześnie Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia Privacy Shield między EU i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie statystycznej analizy zachowania użytkownika w celach optymalizacyjnych i marketingowych.

 1. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

Na naszej stronie, celem zapewniania Państwu łatwego dostępu do informacji chociażby w zakresie lokalizacji naszej siedziby, korzystamy z następujących narzędzi zapewnianych przez dostawców zewnętrznych:

 1. Google Analytics.

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi Google Analytics należących do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą stronę do Państwa potrzeb. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat ochrony danych osobowych przez Google znajdziecie Państwo na tej stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 1. Google Maps.

Nasza strona korzysta z usług map Google Maps firmy Google. Aby wykorzystywane przez nas materiały z Google Maps były zintegrowane i wyświetlane w Państwa przeglądarce, w trakcie wyświetlenia strony „kontakt”, Państwa przeglądarka internetowa musi mieć możliwość połączenia się z serwerem Google, który może znajdować się równiez na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku przeniesienia danych osobowych do USA firma Google poddała się rozwiązaniu EU-US Privacy Shield (tzw. Tarcza Prywatności). Dzięki nim Google otrzymuje informację, że adres IP urządzenia został wykorzystany do uzyskania dostępu do strony kontaktowej naszej witryny. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO, który opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest integracja usługi map w celu nawiązania kontaktu z nami.

Jeśli Państwo korzystają z usługi Google Maps na naszej stronie internetowej podczas zalogowania się na swoim profilu Google, Google może również połączyć to zdarzenie z Państwa profilem Google. Jeśli Państwo nie życzą sobie skojarzenia z Państwa profilem Google, należy wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony kontaktowej. Google przechowuje Państwa dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i spersonalizowanej prezentacji Google Maps. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec zbierania danych przez Google.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Google oraz w Dodatkowych Warunkach Korzystania dla Google Maps.

 1. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.wromedica.pl
 2. Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Wromedica I. Bielicka, A. Strzałkowska S.C. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, NIP: 8961530938, REGON: 021905489 (dalej jako „Spółka Cywilna”), którzy współadministrują danymi osobowymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania.

Wspólnikami Spółki Cywilnej są:

 • Irena Bielicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Irena Bielicka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8981439017, REGON: 930184945;
 • Alicja Strzałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alicja Strzałkowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8961579790, REGON: 380799448;

zwani dalej „Współadministratorami”.

Zgodnie z postanowieniami zawartej przez Współadministratorów umowy, każdy ze Współadministratorów jest w równym stopniu wobec Państwa odpowiedzialny za:

 • wykonanie obowiązku informacyjnego;
 • odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw.

Informujemy również, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, którą mają prawo Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub nawiązania kontaktu zmierzającego do nawiązania dalszej współpracy, w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania, podmiotowi udzielającemu nam wsparcia w zakresie IT;
 • odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 1. Okres przechowywania danych.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy zgłoszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan faktyczny został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Państwa danych – po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Państwa danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
 • Prawo do wycofania zgody,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Państwa praw odsyłamy do odpowiedniej sekcji polityki prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.

 1. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wromedica.pl
 2. Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Wromedica I. Bielicka, A. Strzałkowska S.C. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, NIP: 8961530938, REGON: 021905489 (dalej jako „Spółka Cywilna”), którzy współadministrują danymi osobowymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania.

Wspólnikami Spółki Cywilnej są:

 • Irena Bielicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Irena Bielicka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8981439017, REGON: 930184945;
 • Alicja Strzałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alicja Strzałkowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8961579790, REGON: 380799448;

zwani dalej „Współadministratorami”.

Zgodnie z postanowieniami zawartej przez Współadministratorów umowy, każdy ze Współadministratorów jest w równym stopniu wobec Państwa odpowiedzialny za:

 • wykonanie obowiązku informacyjnego;
 • odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw.

Informujemy również, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania.

Podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, którą mają prawo Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie podanych w treści formularza zgłoszeniowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji w związku z rozważanym przez Państwem udziałem w badaniu klinicznym.

Zawarte w formularzu dane są niezbędne w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia i ewentualnego przygotowania dla Państwa odpowiednich rekomendacji.

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania, podmiotowi udzielającemu nam wsparcia w zakresie IT;
 • odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 1. Okres przechowywania danych.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy zgłoszonej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan faktyczny został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Państwa danych – po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Państwa danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
 • Prawo do wycofania zgody,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Państwa praw odsyłamy do odpowiedniej sekcji polityki prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.

 1. Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook.
 2. Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Wromedica I. Bielicka, A. Strzałkowska S.C. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, NIP: 8961530938, REGON: 021905489 (dalej jako „Spółka Cywilna”), którzy współadministrują danymi osobowymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania.

Wspólnikami Spółki Cywilnej są:

 • Irena Bielicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Irena Bielicka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8981439017, REGON: 930184945;
 • Alicja Strzałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alicja Strzałkowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8961579790, REGON: 380799448;

zwani dalej „Współadministratorami”.

Zgodnie z postanowieniami zawartej przez Współadministratorów umowy, każdy ze Współadministratorów jest w równym stopniu wobec Państwa odpowiedzialny za:

 • wykonanie obowiązku informacyjnego;
 • odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw.

Informujemy również, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacje ogólne.

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Centrum Zdrowia WroMedica na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Okres przechowywania danych.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Państwa danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
 • Prawo do wycofania zgody,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Państwa praw odsyłamy do odpowiedniej sekcji polityki prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Ok
Strona Centrum Zdrowia WroMedica wykorzystuje pliki cookie aby zapewnić Państwu jak najwygodniejsze korzystanie z naszej strony.
Dowiedz się więcej