Ochrona Danych Osobowych RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

 

WroMedica Irena Bielicka, Janusz Szczepanik s.c.

Ul. Adama Mickiewicza 91

51-685 Wrocław

NIP: 8961530938

 

(dalej „Administrator”)

 

Od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: biuro@wromedica.pl

 

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 

Imię (Imiona), Nazwisko

Wiek, Data i miejsce urodzenia

Płeć

Adres zamieszkania / zameldowania

Numer telefonu

Adres e-mail

PESEL

Dane o stanie zdrowia oraz stylu życia

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 litera f

a)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane przez czas leczenia / trwania badania klinicznego przez okres niezbędny do:

a) obsługi reklamacji

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (za wyjątkiem sytuacji, kiedy dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa i okres ich koniecznej archiwizacji nie upłynął)

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt listowny z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora):

Partnerzy handlowi (sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, inspekcje, kancelarie prawne, biura księgowe i rachunkowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), partnerzy świadczący usługi medyczne (laboratoria diagnostyczne, pracowanie radiologiczne, współpracujące ośrodki specjalistyczne).

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Leave a reply